Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZENIOWYCH PRZEZ  BT ALPHA MARCIN DŁUGOSZ

I. DEFINICJE

 1. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz – oznacza firmę przedsiębiorcy Marcina Długosz, której siedziba znajduje się w Zamościu (kod pocztowy: 22-400) przy ul. Michała Pieszki 9, NIP: 9222873259, numer telefonu 665 000 011 , adres poczty elektronicznej info@biuro-tlumaczen.tv;
 2. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, tj. Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz;
 3. Usługa tłumaczeniowa – oznacza usługę w zakresie tłumaczeń pisemnych, tj. tłumaczeń zwykłych niespecjalistycznych i specjalistycznych oraz tłumaczeń uwierzytelnionych („Usługa tłumaczenia pisemnego”), oraz ustnych („Usługa tłumaczenia ustnego”), tj. tłumaczeń symultanicznych i tłumaczeń konsekutywnych, w oferowanych językach i kombinacjach;
 4. Strona internetowa – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną udostępnianą w sieci Internet, stworzoną przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz, umożliwiającą korzystanie z Usług tłumaczeniowych;
 5. Klient – oznacza każdą osobę, która korzysta ze strony internetowej.

II. SPECYFIKACJA USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO

1. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wykonuje Usługi tłumaczenia pisemnego zgodnie z poniższą klasyfikacją:

1.1. według poziomu trudności i przeznaczenia:

 • zwykłe niespecjalistyczne – obejmują teksty, których zrozumienie i przekład nie wymagają specjalistycznej wiedzy (np. korespondencja biznesowa i prywatna, ogólne warunki umów itp.);
 • zwykłe specjalistyczne – obejmują teksty, których zrozumienie i przekład wymagają fachowej wiedzy z danej dziedziny nauki i biznesu (np. ulotki produktów, instrukcje obsługi, artykuły naukowe, katalogi produktów, dokumenty medyczne itp.);
 • uwierzytelnione – tłumaczenia stanowiące dokumenty w postaci papierowych wydruków, opatrzonych pieczęcią i notą tłumacza przysięgłego, poświadczającą ich zgodność z oryginałem.

1.2. w obrębie języków dostępnych w ofercie Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz;

1.3. w trzech możliwych kombinacjach tłumaczenia:

 • z języka polskiego na język obcy;
 • z języka obcego na język polski;
 • z języka obcego na język obcy.

2. Tłumaczenia zwykłe niespecjalistyczne są wykonywane w dwóch trybach realizacji: STANDARD i ECO, które różnią się terminem wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego i wynagrodzeniem za wykonanie tej Usługi, co z kolei nie powoduje obniżenia jakości wykonywanych tłumaczeń.

3. Tryb ECO określa dłuższy termin wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego i mniejsze wynagrodzenie za wykonanie tej Usług, natomiast tryb STANDARD określa krótszy termin wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego i standardowe wynagrodzenie za wykonanie tej Usług. Różnica cenowa między trybami wynika z możliwości wyboru terminu realizacji zgodnie z ust. 2.2 i 2.3.

3.1. Tryb STANDARD umożliwia realizację do 6 stron rozliczeniowych tłumaczenia w ciągu 1 dnia roboczego od momentu potwierdzenia przyjęcia Usługi tłumaczenia pisemnego do realizacji.

3.2. Tryb ECO umożliwia realizację do 6 stron rozliczeniowych tłumaczenia w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia Usługi tłumaczenia pisemnego do realizacji.

4. Tłumaczenia zwykłe specjalistyczne i uwierzytelnione są wykonywane w jednym trybie realizacji, co oznacza, żeoznacza, że nie ma do nich zastosowania tryb STANDARD i tryb ECO, zaś minimalny czas realizacji objętości 6 stron rozliczeniowych tłumaczeń zwykłych specjalistycznych i uwierzytelnionych wynosi 1-2 dni robocze.

5. Termin wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego oraz zwykłego specjalistycznego z zastrzeżeniem pkt II.3 Regulaminu, jak również tłumaczenia niespecjalistycznego związanego z przekładem większej liczby stron rozliczeniowych niż 6, a ponadto wykonanie dodatkowych egzemplarzy przetłumaczonego tekstu wymaga indywidualnego uzgodnienia (zob. też pkt II.5 Regulaminu).

6. W przypadku zapotrzebowania Klienta na szybsze wykonanie Usługi tłumaczenia pisemnego zwykłego lub uwierzytelnionego, pod warunkiem indywidualnego uzgodnienia, istnieje możliwość realizacji zlecenia w trybie ekspresowym. Czas wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego jest w takim wypadku każdorazowo ustalany indywidualnie. Wynagrodzenie za wykonanie Usługi tłumaczenia pisemnego w trybie ekspresowym jest obliczane w zależności od stopnia skrócenia terminu realizacji: w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych do stawki za stronę rozliczeniową dolicza się od min. 30% do maks. 50% stawki za stronę rozliczeniową, zaś w przypadku tłumaczeń zwykłych do stawki za stronę rozliczeniową w trybie STANDARD dolicza się od min. 30% do maks. 50% stawki za stronę rozliczeniową, zgodnie z pkt. X.3 (tryb ekspresowy Usługi tłumaczenia pisemnego zwykłego lub uwierzytelnionego).

III. ZAMÓWIENIE USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO

1. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wykonuje Usługę tłumaczenia pisemnego odpłatnie na podstawie zamówienia, złożonego przez Klienta przy pomocy poczty elektronicznej, faksu, kuriera albo przesyłki listowej zwykłej lub poleconej, a w wyjątkowych przypadkach – telefonicznie, co wymaga niezwłocznego potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną wraz z nadesłaniem tekstu przeznaczonego do tłumaczenia.

2. Zamówienie w szczególności powinno zawierać:

 1. tekst, którego ma dotyczyć Usługa tłumaczenia pisemnego;
 2. dane kontaktowe Klienta (dane osobowe, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu).

3. Ponadto zamówienie powinno zawierać dane, ustalone zgodnie ze Specyfikacją Usługi tłumaczenia pisemnego (pkt II Regulaminu), a więc:

 1. informację odnośnie do rodzaju tłumaczenia (niespecjalistyczne, uwierzytelnione, specjalistyczne);
 2. informację odnośnie do kombinacji językowej;
 3. informację odnośnie do przeznaczenia dokumentu.

4. W zamówieniu Klient opcjonalnie przedłoży informację na temat sugerowanego terminu, w jakim Usługa tłumaczenia pisemnego powinna być wykonana oraz informację na temat wybranego trybu realizacji Usługi tłumaczenia pisemnego (tryb ECO lub tryb STANDARD) w przypadku warunku tłumaczenia niespecjalistycznego.

5. W zamówieniu Klient przedłoży fachowe słownictwo w formie glosariusza w przypadku warunku zachowania terminologii, oczekiwanej przez Klienta. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz zbada przydatność dostarczonego glosariusza i niezwłocznie zawiadomi Klienta, jeżeli glosariusz jest nieodpowiedni. Gdy glosariusz jest nieodpowiedni, a Klient obstaje przy jego wykorzystaniu, to ponosi on ryzyko wynikających stąd skutków.

6. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz może odmówić wykonania zamówienia, gdy nie zawiera ono danych, o których jest mowa w ust. 2, 3, 4 i 5, jak również, gdy przekazane przez Klienta dokumenty nie odpowiadają treści zamówienia albo gdy zawierają treści wulgarne lub naruszają czyjeś dobra osobiste, bądź też stwarzają podejrzenie naruszenia prawa.

7. W przypadku, gdy Klient nie zawrze wymaganych informacji Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz może wysłać zapytanie z prośbą o podanie tych informacji.

IV. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI STRON

1. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz może powierzyć w części albo w całości wykonanie Usługi tłumaczenia pisemnego podwykonawcy, na co Klient wyraża zgodę.

2. Jeżeli zajdą okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Usługi tłumaczenia pisemnego, Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta.

3. Klient jest zobowiązany współdziałać przy wykonaniu tłumaczenia pisemnego. Jeżeli do wykonania tłumaczenia pisemnego będzie potrzebne współdziałanie Klienta, a tego współdziałania brak, Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz może wyznaczyć Klientowi odpowiedni termin z zagrożeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz będzie uprawniona do odstąpienia od umowy.

V. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY W PRZEDMIOCIE USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO

1. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz po otrzymaniu zamówienia dokonuje jego wyceny, o której Klient jest informowany.

2. Wycena może mieć charakter ryczałtowy albo kosztorysowy. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz informuje Klienta również o charakterze wyceny.

3. Klient po otrzymaniu wyceny informuje Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz o akceptacji bądź odmowie przyjęcia wyceny. Jeżeli Klient nie wyrazi stosownej informacji w terminie 3 dni od momentu wysłania mu wyceny, to poczytuje się, że odmawia przyjęcia wyceny, zaś oferta wyceny i terminu realizacji złożona przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz traci ważność.

4. Akceptację przyjęcia wyceny przez Klienta poczytuje się za wolę zawarcia umowy w przedmiocie usługi tłumaczenia pisemnego ze strony Klienta.

5. W razie otrzymania przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz dokonanej przez Klienta akceptacji przyjęcia wyceny, Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz niezwłocznie potwierdza przyjęcie Usługi tłumaczenia pisemnego do realizacji, odsyłając Klientowi taką informację drogą elektroniczną, chyba że Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz nie otrzyma wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. XI.1 Regulaminu, bądź zaliczki, o której mowa w pkt. XI.3 Regulaminu.

6. Umowa w przedmiocie usługi tłumaczenia pisemnego zawarta zostaje z chwilą wysłania Klientowi przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz potwierdzenia przyjęcia Usługi tłumaczenia do realizacji.

7. W razie wątpliwości poczytuje się, że integralną częścią umowy jest Regulamin, wycena, zamówienie.

VI. TERMIN WYKONANIA USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO

1. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wykonuje Usługę tłumaczenia pisemnego w terminie wskazanym przez Klienta w zamówieniu (pkt III.4 Regulaminu) z zastrzeżeniem pkt. II.2.2, II.2.3, II.3, II.4, II.5 Regulaminu.

2. Termin wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego liczony jest od dnia złożenia zamówienia, pod warunkiem, że procedura zawarcia umowy (pkt V Regulaminu) została dokonana przed godziną 14-tą tego dnia; jeżeli nastąpi to później, wówczas termin wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego liczony jest od następnego dnia po dniu złożenia zamówienia z zastrzeżeniem pkt VI.3 Regulaminu. W razie wątpliwości poczytuje się, że procedura zawarcia umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaje dokonana przed godziną 14-tą, gdy przed tą godziną Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wyśle potwierdzenie przyjęcia Usługi tłumaczenia pisemnego do realizacji (V.5 Regulaminu).

3. Przy uzgadnianiu terminu wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego nie bierze się pod uwagę sobót, niedziel ani innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także dnia wysłania do Klienta przetłumaczonego dokumentu.

4. Przy uzgadnianiu terminu wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego nie bierze się pod uwagę czasu przesyłki (zwykle 1-3 dni robocze), dokonanej kurierem, przesyłką poleconą itp. – czas przesyłki jest niezależnie doliczany do terminu wykonania Usługi tłumaczenia pisemnego.

5. W przypadku zwłoki w wykonaniu Usługi tłumaczenia pisemnego Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz może udzielić Klientowi upustu cenowego za wykonaną Usługę. Wysokość upustu ustalana będzie w drodze odrębnego porozumienia Klienta i Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz.

VII. WYDANIE USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO

1. O wykonaniu tłumaczenia Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz w sposób umówiony zawiadamia Klienta i przesyła mu tłumaczenie.

2. Z chwilą wydania usługi tłumaczenia pisemnego przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

3. Wydanie następuje z chwilą, gdy gotowe tłumaczenie pisemne wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że Klient mógł się zapoznać z jego treścią. W przypadku przesłania gotowego tłumaczenia przesyłką poleconą (kurierem itp.) wydanie następuje z chwilą powierzenia przesyłki operatorowi świadczącemu usługi pocztowe.

4. W razie przesłania tłumaczenia pisemnego za pośrednictwem operatora, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie dokumentu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności operatora.

VIII. ODBIÓR USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO

1. Odbiór tłumaczenia następuje z chwilą wyrażenia akceptacji oświadczeniem woli, przedstawionym każdym zachowaniem Klienta, ujawniającym jego wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.

2. Klient w terminie 7 dni od daty otrzymania tłumaczenia zobowiązany jest odebrać tłumaczenie pisemne, które Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem, albo wskazać zastrzeżenia do tego tłumaczenia oraz termin, w którym oczekuje poprawienie i uzupełnienie tłumaczenia.

3. Brak zastrzeżeń w podanym terminie oznacza, że Klient odebrał tłumaczenie bez zastrzeżeń.

IX. STRONA ROZLICZENIOWA

1. Podstawę rozliczenia Usługi tłumaczenia pisemnego stanowi liczba zawartych w nim stron rozliczeniowych.

2. Strona rozliczeniowa w przypadku tłumaczeń zwykłych obejmuje 1600 znaków ze spacjami, a w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych – 1125 znaków ze spacjami.

3. Liczba znaków ustalana jest na podstawie statystyki wyrazów w pliku docelowym i obliczana jest z dokładnością do całej strony, z zaokrągleniem w górę – w wypadku tłumaczenia uwierzytelnionego do 1125 znaków, a w wypadku pozostałych tłumaczeń do 1600 znaków.

4. Opłata minimalna za objętość mniejszą niż strona danego tłumaczenia równa jest cenie jednej całej strony tekstu danego tłumaczenia.

X. WYNAGRODZENIE W PRZEDMIOCIE USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO

1. Wynagrodzenie za stronę rozliczeniową Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz ustala w wycenie, o której stanowi pkt V Regulaminu.

2.Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz ustala wynagrodzenie w kwocie netto. Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

3. Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć:

 • przygotowanie tekstu do tłumaczenia, tj. podstawowa obróbka graficzna pliku źródłowego (np. konwersja pliku PDF do formatu .doc): 2,00 zł (netto) za każdą stronę;
 • tryb ekspresowy: 30-50% ceny podstawowej;
 • dodatkowy egzemplarz tłumaczenia uwierzytelnionego: 30% wynagrodzenia;
 • korekta językowa dokonywana przez native speakera (jeżeli jest możliwa): 50% wynagrodzenia;
 • uwierzytelnianie przetłumaczonego już tekstu (bez konieczności wprowadzania zmian): 50% wynagrodzenia.

4. W wyjątkowych przypadkach do kwoty wynagrodzenia należy w szczególności doliczyć:

 • dopłatę w wysokości maksimum 50% wynagrodzenia, w wypadku gdy przekazany dokument jest trudny do odczytania (rękopis, złej jakości faks lub skan itp.);
 • ustaloną indywidualnie kwotę, w wypadku gdy przekazane do tłumaczenia dokumenty są o skomplikowanym układzie graficznym – za odtwarzanie tabel, wstawianie rysunków itp.;
 • koszt wydania i odebrania przetłumaczonego dokumentu na przykład koszt wysyłki dokumentu przesyłką pocztową zwykłą, poleconą, kurierem itp.

XI. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA USŁUGI TŁUMACZENIA PISEMNEGO

1. Klient, będący osobą fizyczną, płaci wynagrodzenie z chwilą akceptacji wyceny, o której mowa w pkt. V Regulaminu, w sposób w tej wycenie wskazany.

2. W pozostałych przypadkach Klient płaci wynagrodzenie po odbiorze tłumaczenia pisemnego na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. Termin płatności wynosi od 7 do 35 dni od daty wystawienia faktury VAT.

3. Z chwilą akceptacji wyceny, o której mowa w pkt. V Regulaminu, w sposób w tej wycenie wskazany Klient, o którym mowa w pkt. X.2. Regulaminu, płaci Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz zaliczkę w maksymalnej wysokości 50% wynagrodzenia, w wypadku gdy Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz tego zażąda. Kwota należnego Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wynagrodzenia ulega zmniejszeniu o dokonaną wpłatę zaliczki.

4. Każdorazowo termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury VAT.

5. Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą wpływu gotówki na rachunek Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz.

6. W razie uchybienia terminowi płatności Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz należą się odsetki ustawowe.

XII. SPECYFIKACJA USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO

Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wykonuje Usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego i konsekutywnego.

XIII. ZAMÓWIENIE USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO

1. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wykonuje Usługę tłumaczenia ustnego odpłatnie na podstawie zamówienia, złożonego przez Klienta przy pomocy poczty elektronicznej, faksu, kuriera albo przesyłki listowej zwykłej lub poleconej, a w wyjątkowych przypadkach – telefonicznie, co wymaga niezwłocznego potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną wraz z nadesłaniem tekstu przeznaczonego do tłumaczenia.

2. Zamówienie w szczególności powinno zawierać:

 1. dane kontaktowe Klienta (dane osobowe, miejsce zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu);
 2. rodzaj tłumaczenia (symultaniczne/konsekutywne);
 3. informację odnośnie do kombinacji językowej;
 4. miejsce, datę wykonania Usługi, opis wydarzenia;
 5. czas realizacji Usługi tłumaczenia ustnego.

3. Ponadto zamówienie powinno zawierać materiały referencyjne dla tłumacza, program konferencji, teksty referatów itp.

4. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz może odmówić wykonania zamówienia, gdy nie zawiera ono danych, o których jest mowa w ust. 2 i 3, jak również, gdy przekazane przez Klienta dokumenty nie odpowiadają treści zamówienia albo gdy zawierają treści wulgarne lub naruszają czyjeś dobra osobiste, bądź też stwarzają podejrzenie naruszenia prawa.

5. W przypadku, gdy Klient nie zawrze wszystkich wymaganych informacji Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz może wysłać zapytanie z prośbą o podanie tych informacji.

XIV. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY W PRZEDMIOCIE USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO

1. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz po otrzymaniu zamówienia dokonuje jego wyceny, o której Klient jest informowany.

2. Wycena ma charakter kosztorysowy.

3. Klient po otrzymaniu wyceny informuje Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz o akceptacji bądź odmowie przyjęcia wyceny. Jeżeli Klient nie wyrazi stosownej informacji w terminie 3 dni od momentu wysłania mu wyceny, to poczytuje się, że odmawia przyjęcia wyceny, zaś oferta wyceny i terminu realizacji złożona przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz traci ważność.

4. Akceptację przyjęcia wyceny przez Klienta poczytuje się za wolę zawarcia umowy w przedmiocie usługi tłumaczenia ustnego ze strony Klienta.

5. W razie otrzymania przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz dokonanej przez Klienta akceptacji przyjęcia wyceny, Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz niezwłocznie potwierdza przyjęcie Usługi tłumaczenia pisemnego do realizacji, odsyłając Klientowi taką informację drogą elektroniczną, chyba że Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz nie otrzyma zaliczki, o której mowa w pkt. XVI.3 Regulaminu.

6. Umowa w przedmiocie usługi tłumaczenia ustnego zawarta zostaje z chwilą wysłania Klientowi przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz potwierdzenia przyjęcia Usługi tłumaczenia pisemnego do realizacji.

7. W razie wątpliwości poczytuje się, że integralną częścią umowy jest Regulamin, wycena, zamówienie.

XV. ROZLICZENIA USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO

1. Jednostką rozliczeniową tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego jest godzina zegarowa (60 minut). Usługę tłumaczenia konsekutywnego oraz symultanicznego można zamówić minimalnie w bloku, obejmującym 4 godziny. Każda rozpoczęta godzina ponad czterogodzinny blok skutkuje rozpoczęciem kolejnego bloku 4-godzinnego.

2. Jeżeli usługa tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego trwa dłużej niż 8 godzin, to każda kolejna godzina pracy tłumacza rozliczana jest oddzielnie.

3. W przypadku tłumaczeń wyjazdowych, tzn. takich, które związane są z koniecznością dojazdu tłumacza na odległość większą niż 30 km na miejsce wydarzenia, zamówienie musi obejmować minimum dwa bloki tłumaczenia ustnego, czyli 8 godzin zegarowych, nawet jeśli sesja tłumaczeniowa trwa w rzeczywistości krócej.

4. Podstawę rozliczenia Usługi tłumaczenia ustnego stanowi liczba godzin, przez które tłumacz pozostaje do dyspozycji Klienta. Klient jest zobowiązany do podpisania formularza rozliczenia godzin pracy przekazanego przez tłumacza w imieniu Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz po wykonaniu tłumaczenia.

XVI. WYNAGRODZENIE W PRZEDMIOCIE USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO

1. Wynagrodzenie za godzinę zegarową (60 minut) Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz ustala w wycenie, o której stanowi pkt XIV Regulaminu.

2. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz ustala wynagrodzenie w kwocie netto. Do kwoty wynagrodzenia należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

3. Z chwilą akceptacji wyceny w sposób w tej wycenie wskazany Klient płaci Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz zaliczkę w maksymalnej wysokości 50% wynagrodzenia, w wypadku gdy Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz tego zażąda. Kwota należnego Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wynagrodzenia ulega zmniejszeniu o dokonaną wpłatę zaliczki.

4. Jeśli tłumaczenie ustne wykonywane jest w sobotę, niedzielę, dzień ustawowo wolny od pracy, bądź też w porze nocnej, tzn. w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, to koszt wykonania Usługi wzrasta o 100%.

5. Jeżeli usługi tłumaczeń ustnych są świadczone w miejscu, które wymaga od tłumacza pokonania odległości większej niż 30 km, Klient jest zobowiązany pokryć koszty transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz 100% stawki tłumaczenia ustnego za każdą rozpoczętą godzinę podróży.

6. Czas pracy tłumacza obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (przerwy na posiłki, przerwy organizacyjne w spotkaniach, czas przejazdu tłumacza w inne miejsce itp.).

7. W przypadku tłumaczenia symultanicznego konieczna jest obecność dwóch tłumaczy. Wynagrodzenie uwzględnia jednoczesne wykonywanie Usługi tłumaczenia ustnego symultanicznego przez dwóch tłumaczy.

XVII. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI WYNAGRODZENIA ZA USŁUGĘ TŁUMACZENIA USTNEGO

1. Na podstawie formularza, o którym mowa w pkt. XV.4 Regulaminu, Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wystawia Klientowi fakturę VAT, uwzględniającą faktyczny czas świadczenia Usługi, z zastosowaniem zasad rozliczania Usługi tłumaczenia ustnego (pkt XVI i XVII Regulaminu), oraz warunków wyceny (pkt XV Regulaminu).

2. Termin płatności wynosi od 7 do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

3. Każdorazowo termin płatności liczony jest od daty wystawienia faktury VAT.

4. Zapłata wynagrodzenia następuje z chwilą wpływu gotówki na rachunek Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz.

5. W razie uchybienia terminowi płatności Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz należą się odsetki ustawowe.

XVIII. OBOWIĄZKI KLIENTA W PRZEDMIOCIE USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO

1. Klient jest zobowiązany zapewnić tłumaczowi w czasie Usługi raz na 1,5 godziny minimum 20 minutową przerwę.

2. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz może powierzyć w części albo w całości wykonanie Usługi tłumaczenia ustnego podwykonawcy, na co Klient wyraża zgodę.

XIX. ODWOŁANIE USŁUGI TŁUMACZENIA USTNEGO

1. W przypadku odwołania tłumaczenia na 48 i mniej godzin przed terminem rozpoczęcia tłumaczenia, Klient zobowiązany jest do zapłaty 100% wynagrodzenia.

1.1. W przypadku odwołania tłumaczenia na 2-7 dni przed terminem rozpoczęcia tłumaczenia, Klient zobowiązany jest do zapłaty 50% wynagrodzenia.

2. Odwołanie musi być niezwłocznie przesłane faksem lub pocztą elektroniczną do Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz. Odwołanie zamówienia powinno zostać potwierdzone przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz.

3. W przypadku odwołania usługi tłumaczenia ustnego, Klient – poza wynagrodzeniem – jest zobowiązany do pokrycia wszelkich, innych udokumentowanych wydatków, poniesionych przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz w związku z usługą.

XX. PRAWO ODSTĄPIENIA KLIENTA

1. Klient, który zawarł umowę i posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 1. od objęcia przetłumaczonego dokumentu w posiadanie przez Klienta w przypadku umowy w przedmiocie Usługi tłumaczenia pisemnego;
 2. od zawarcia umowy w przypadku umowy w przedmiocie Usługi tłumaczenia ustnego.

3. Klient może skorzystać z prawa odstąpienia, wypełniając formularz, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, jak również innych kosztów związanych z Usługą tłumaczeniową.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów o świadczenie Usługi, jeżeli Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wykonał Usługę w pełni za zgodą Klienta.

XXI. PRAWO ODSTĄPIENIA Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz

Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz może odstąpić od umowy, o której mowa w pkt. V.6 Regulaminu, na piśmie w terminie 21 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego odstąpienie od tej umowy, w przypadku naruszania przez Klienta jej warunków. Klient jest zobowiązany do zapłaty Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wynagrodzenia za wykonane Usługi, jak również Klient jest zobowiązany do zapłaty Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz w związku z Usługą.

XXII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz, ul. Michała Pieszki 9, 22-400 Zamość.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, a także oczekiwania związane z wystąpieniem tego zdarzenia.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz.

4. Tłumaczenia ekspresowe i superekspresowe nie podlegają standardowym warunkom reklamacji.

XXIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność, prawdziwość prezentowanych w dokumencie, będącym przedmiotem zamówienia, informacji.

2. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa wynikłe ze słabej jakości dokumentu, będącego przedmiotem zamówienia, w tym z jego uszkodzenia, niekompletności, nieczytelności, albo z niskiej jakości językowej tego dokumentu, w tym błędów językowych i innych niejasności tekstu.

3. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta lub osób trzecich z tytułu szkody w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych w przetłumaczonym dokumencie.

4. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i inne zakłócenia, zachodzące w czasie realizacji zamówienia, spowodowane siłą wyższą.

5. Odszkodowanie nie może przewyższać należnego Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wynagrodzenia (wartość netto) za wykonanie zamówienia. Odszkodowanie może przewyższać należne Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz wynagrodzenie (wartość netto) za wykonanie zamówienia tylko wtedy, gdy szkoda została wyrządzona Klientowi przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz umyślnie.

6. Naprawienie szkody przez Biuro Tłumaczeń Alpha  obejmuje straty, które Klient poniósł. Naprawienie szkody przez BT ALPHA Marcin Długosz nie obejmuje korzyści, które mógłby Klient osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

7. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz nie wyraża zgody na udostępnianie przetłumaczonych tekstów innym podmiotom w celu jego modyfikacji bez wiedzy oraz pisemnej zgody Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz nie ponosi odpowiedzialności za Usługę w razie udostępnienia bez pisemnej zgody Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz przetłumaczonego tekstu innym podmiotom w celu jego modyfikacji.

8. W przypadku dokumentu, będącego przedmiotem zamówienia, przeznaczonego do publikacji, Klient przyjmuje do wiadomości, że Usługi nie obejmują czynności, składających się na przygotowanie tekstu do publikacji, w tym adaptacji stylistycznej.

8.1. Przygotowanie do publikacji wymaga dodatkowego opracowania pod względem merytorycznym i językowym, które Klient zobowiązuje się zlecić wewnętrznemu działowi firmy Klienta, zaznajomionemu ze specyfiką rynku, na który trafią publikowane materiały, lub niezależnemu weryfikatorowi. Na życzenie Klienta tekst do publikacji może zostać poddany korekcie językowej za dodatkową odpłatnością. Warunki takiej usługi będą określane indywidualnie. W takim przypadku korekta nie gwarantuje jednak zapewnienia zgodności z polityką marketingową Klienta. Klient zobowiązany jest do zgłoszenia chęci skorzystania z usługi korekty językowej przed przystąpieniem Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz do wykonywania Usługi tłumaczenia.

9. Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz traktuje wszelkie materiały i dokumenty otrzymane przez Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz od Klienta w związku z zamówieniem jako materiały i dokumenty posiadające uregulowany status prawny. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Klient zwalnia Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz z odpowiedzialności za wszelkie szkody, które osoba trzecia lub Klient mogli ponieść, w związku z nieuregulowanym statusem materiałów oraz dokumentów, o których mowa w pierwszym zdaniu, zwłaszcza w zakresie prawa autorskiego.

XXIV. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz z siedzibą pod adresem ul. Michała Pieszki 9, 22-400 Zamość, e-mail: info@biuro-tlumaczen.tv.

2. Dane będą przetwarzane w celu:

 • obsługi zleceń, czyli komunikowania się z Państwem (zleceniodawcą) kanałami poczty elektronicznej czy przez telefon celem przedstawienia oferty w zakresie usług oferowanych w naszym biurze (np. zaproponowania terminu i kosztów realizacji zlecenia), rozpatrywania skarg czy sporów;
 • rozliczania z Państwem (zleceniodawcą) – ponieważ za każde zlecenie wystawiamy fakturę, wymagane jest podanie danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek;
 • informowania Państwa o zmianach w Regulaminie realizacji zleceń, które mogą być dla Państwa istotne;
 • przygotowywania przekładów, w których mogą pojawiać się Państwa dane osobowe i dane wrażliwe.

3. Dane mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług (w zakresie uwarunkowanym umową z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora) oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na mocy obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ścigania – wyłącznie w przypadkach, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną lub zawierania umów sprzedaży.

5. W celu uzyskania kopii danych prosimy kontaktować się z Administratorem Danych Osobowych, wysyłając e-mail na adres: info@biuro-tlumaczen.tv.

6. Zgodnie z prawem polskim, dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń (zgodnie z Art. 118 Kodeksu Cywilnego), zaś w przypadku danych osobowych zawartych w dokumentach księgowych – przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym zostały rozliczone (art. 74.2 ustawy o rachunkowości).

7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Szczegółowe zapisy dotyczące polityki prywatności są dostępne na stronie www.biuro-tlumaczen.tv/polityka-prywatnosci.html.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

XXV. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1. Strona internetowa www.biuro-tlumaczen.tv gromadzi pliki cookies wyłącznie do celów statystycznych (dotyczących statystyk odwiedzin naszej strony) oraz zapamiętywania Państwa wyborów dotyczących plików cookies. BT ALPHA nie gromadzi ani nie przetwarza informacji zezwalających na bezpośrednią identyfikację danych osobowych.

2. Użytkownicy strony mogą w dowolnej chwili wyłączyć lub ponownie włączyć obsługę plików cookies, korzystając z opcji dostępnej pod ikoną koła zębatego w lewym dolnym rogu ekranu.

3. Szczegółowe zapisy dotyczące plików cookies są dostępne na stronie www.biuro-tlumaczen.tv/polityka-prywatnosci.html.

XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory pomiędzy stronami rozstrzyga Sąd powszechny, w którego okręgu znajduje się siedziba Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz. Postanowienie to nie dotyczy strony, która posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 czerwca 2015 roku.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DO: Biuro Tłumaczeń Alpha Marcin Długosz z siedzibą w Zamościu (kod pocztowy: 22-400) przy ul. Michała Pieszki 9, adres e-mail info@biuro-tlumaczen.tv

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy o dzieło polegającej na wykonaniu usługi tłumaczenia ustnego / od umowy o świadczenie usługi tłumaczenia ustnego (*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.